มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หลักสูตรปริญญาตรี
หน้าแรก > หลักสูตรปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)
 
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology and Management)
 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science)
 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (College of Industrial Techonology)
 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design)
 
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry)
 
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Faculty of Business and Industrial Development)
 
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (Faculty of Business Administration and Service Industry)
 
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology)
 
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Faculty of Science, Energy and Environment)
 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
 
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)