มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นานาชาติ
หน้าแรก > นานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)
 
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (The Sirindhorn International TGGS)
 
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟแวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
วิทยาลัยนานาชาติ (The International College of KMUTNB)
 
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์