อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน


ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560