รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม
 
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
มจพ.ปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย
 
รักษาการรองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
 
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560