ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
 
 
 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ

อาจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป

อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช
 
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560