มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
 
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม
 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
อาจารย์สุเทพ จันทน
 
รักษาการแทนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินทรไทย-เยอรมัน (TGGS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย นรสิงห์
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี
 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์
คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
     
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560