ผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี
ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุดกลาง

รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ
 
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้อำนวยการ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์
 
ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

 
ข้อมูล ณ มกราคม 2560