ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560