รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเลง ศรนิล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง
 

ข้อมูล ณ ก.ย. 58