ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะ/วิทยาลัยอย่างละเอียด

 

ขั้นตอนที่ 2  นักศึกษาเข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน

https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx
 

ขั้นตอนที่ 3  นักศึกษานำใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- ระดับ ปวช. : วันที่ 4 – 6 เมษายน 2555
- ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี : วันที่ 6 – 10 เมษายน 2555
- ระดับปริญญาตรี 2 – 3 ปี/ เทียบโอน 3 ปี : วันที่ 8 – 10 เมษายน 2555
 

ขั้นตอนที่ 4  นักศึกษาตรวจสอบผลการชำระเงินจากระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลังจากชำระเงินแล้ว  3 วันทำการ

https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx
 

ขั้นตอนที่ 5  นักศึกษาเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/  โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูล ประวัตินักศึกษาตามกำหนดเวลาดังนี้

- ระดับ ปวช. : วันที่ 10 - 30 เมษายน 2555
- ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี : วันที่ 12 - 18 เมษายน 2555
- ระดับปริญญาตรี 2 – 3 ปี/ เทียบโอน 3 ปี : วันที่ 12 - 18 เมษายน 2555
 

ขั้นตอนที่ 6  นักศึกษาตรวจสอบวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาจากท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ และให้ปฏิบัติดังนี้

1. พิมพ์ใบรายงานทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา และแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบคำขอเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ฯ มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด

2. นักศึกษาส่งมอบเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา ใบทะเบียนประวัตินักศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ(ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา)
- มจพ. (กรุงเทพ)    : หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (เดือนเมษายน 2555), หอประชุมเบญจรัตน์ (เดือนพฤษภาคม 2555)
- มจพ.(ปราจีนบุรี)   : ห้อง 104  อาคารบริหาร

3. นักศึกษาส่งมอบแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่มีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มาให้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 7  นักศึกษาเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาหลังจากพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยสามารถเข้าระบบทางเว็บไซต์ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp ได้ดังนี้

- login   :   เลขประจำตัวนักศึกษา
- Password :   เลขประจำตัวประชาชน
เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน รายวิชา และตอนเรียน กับตารางเรียนที่ทางคณะ/วิทยาลัยจัดให้ โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนตอนและเพิ่มวิชาเรียน ตามที่ภาควิชากำหนดในช่วงการเพิ่มวิชาเรียน เปลี่ยนตอนเรียนตามเวลาของปฏิทินการศึกษา