กำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
1. ผ่านระบบ SMS (เวลา 18.00 น. โดยประมาณ)


- พิมพ์ KMUTNB เว้นวรรคตามด้วย เลขที่สมัครสอบ กดส่ง 4520889 (ค่าบริการ 3 บาท)

ตัวอย่างการพิมพ์เลขที่สมัครสอบส่งผ่าน SMS คือ KMUTNB 000001-8 หรือ KMUTNB 100001-7

ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
25 มี.ค. 56
งดบริการผ่านระบบ SMS
ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาตรี 5 ปี
26 มี.ค. 56
ปริญญาตรีต่อเนื่อง หรือเทียบโอน 2-3 ปี
27 มี.ค. 56
 
2. ผ่านเว็บไซต์ ประกาศผลสอบ (เวลา 19.00 น. โดยประมาณ) http://result.admission.kmutnb.ac.th
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาตรี 5 ปี
26 มี.ค. 56
1 เม.ย. 56
ปริญญาตรีต่อเนื่อง หรือเทียบโอน 2-3 ปี
27 มี.ค. 56
1-3 เม.ย. 56
 
3. ผ่านบอร์ดประกาศผล
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
26 มี.ค. 56
30 มี.ค. 56
ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาตรี 5 ปี
27 มี.ค. 56
2 เม.ย. 56
ปริญญาตรีต่อเนื่อง หรือเทียบโอน 2-3 ปี
28 มี.ค. 56
2-4 เม.ย. 56