มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ "Higher Education Reshaping for Resilience in Post COVID-19 Era" หมดเขตส่งบทคัดย่อวันที่ 31 ส.ค. 65
News Date26 กรกฎาคม 2565
สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) จะจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ "Higher Education Reshaping for Resilience in Post COVID-19 Era" ระหว่างวันที่ 7 - 10 พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนดหมดเขตการส่งบทคัดย่อเพื่อรับการคัดเลือกในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565