ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กันยายน 2556

คณะวิทย์ฯ มจพ. จัดโครงการประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2556

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   จัดโครงการประกวดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อมในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-17.00 น ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัย โครงงานพิเศษ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่บูรณาการทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กระตุ้น สร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกให้นิสิต นักศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ (ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป)

รางวัลการประกวด

1.       รางวัลชนะเลิศ                      มี1รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1         มี 1 รางวัลๆ ละ  20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2         มี1  รางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.       รางวัลชมเชย                       มี 2 รางวัล ๆ ละ  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5.       รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย        มี 30 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม  2556  ประกาศผลการพิจารณารอบแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  ผ่าน website:http//www.sci.kmutnb.ac.th และ E-mail  ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.sci.kmutnb.ac.th

          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อมหมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณภควรรณ  สีสวย คุณอุมา  รัตนเทพี   หรือคุณภาศกร  พันธุ์รอด โทรศัพท์  0-2555-2000 ต่อ 4234, 4217, 1121, 1166, 2091

 

รุ่งนภา/ข่าว

คณะวิทย์ฯ มจพ. จัดโครงการประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2556

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก