ประกาศมหาวิทยาลัย

13 กุมภาพันธ์ 2556

การเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า มจพ.

การเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสถาบันเทคโนโลยีทั่วประเทศ

  ระดับการศึกษา

      -  ม.3 เข้าศึกษาต่อ ปวช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

      -  ม. 6 และ ปวช. ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 4 ปี
              -  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
              -  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บางสาขาวิชา)

      -  ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 4 ปี
             - คณะวิศวกรรมศาสตร์
             - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
             - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
             - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (บางสาขาวิชา)
             - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์โดย : งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร

อ่านรายละเอียดและสมัครเรียน  คลิกที่นี่

 

 

การเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า มจพ.

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก