ข่าวประชาสัมพันธ์

18 กันยายน 2556

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี เดินหน้า Road Show หลักสูตรและการสมัครนักศึกษาปี’57

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

       เดินหน้า Road Show หลักสูตรและการสมัครนักศึกษาปี57 ในเขต 12 จังหวัด

อาจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี  เตรียมความพร้อมเดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์( Road Show) หลักสูตรและการสมัครนักศึกษา ปี 2557 ในเขต 12 จังหวัดคือ ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี  ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี   เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2557 พร้อมอีก 2 สาขา ได้แก่สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ(ATM) และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (APD)   รวมถึงการจัดโครงการบริการวิชาการด้านต่างๆ ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภูมิภาค เป็นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์สู่ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านนำหลักวิทยาศาสตร์มาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่  หรือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีตามท้องตลาดทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี   เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การตรวจสอบ วิเคราะห์อาหารการควบคุมและการประกันคุณภาพ โดยเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนของสินค้า หรือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จากการเรียนการสอน  ผลงานในปีการศึกษา 2556  มีการจัดการบริการวิชาการจำนวน 2 เรื่อง คือ

1.โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเข้มข้นจากวัสดุเศษเหลือผักและผลไม้” (29 มีนาคม 2556) โดย อาจารย์ ดร.วิบูลย์  เหรียญสง่าวงศ์

2.โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเบเกอรี่ขั้นพื้นฐาน

(21 สิงหาคม 2556) โดย อาจารย์ศุรัฐนันท์  คงวรรณ

สำหรับกิจกรรมนั้นทางคณะได้จัดกิจกรรมร่วมกับ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ในโครงการ Open House  มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาของคณะฯ และขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก และมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคณะฯ โดยให้นักศึกษาทำการผลิตผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรใน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  รูปกิจกรรมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (เค้กบลูเบอร์รี่โยเกิร์ต)] ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 อย่างนี้จะมีในปีการศึกษา 2557 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ทางคณะได้มีการจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อวิจัยในระยะสั้น มีนักศึกษาจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 2 คนได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งในโครงการนี้จะสิ้นสุดในปลายเดือนตุลาคม 2556  อาจารย์ ดร.สุนีย์ กล่าว

ในปีการศึกษา 2556 ทางคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (Department of Food Science and Innovation : FSN)” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทักษะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คงคุณค่าหรือมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสมสำหรับผู้บริโภควัยต่างๆ และผู้บริโภคที่มีภาวะทางโภชนาการไม่สมดุล ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล

สาขา FSN   นี้ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในรอบ admission กลาง ช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา และจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 พร้อมอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ( ATM)  และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (APD) ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ดังนี้

 

ประเภทการรับสมัคร 

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์การรับ

ช่วงเวลาการรับสมัคร

1. โควตาเรียนดีและพื้นที่

ม. 6 สายวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย 2.75 และ2.50 ขึ้นไป (ตามลำดับ)

สอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากผลการเรียน 4 เทอม

ก.ค. – ส.ค.

2. โควตาทักษะทางการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

ม. 6 สายวิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะ /
สอบสัมภาษณ์

พ.ย.

3. โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนที่ทำคุณงามความดีและให้บริการแก่สังคม

ม. 6 สายวิทย์-คณิต

สอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากผลการเรียน 5 เทอม

พ.ย.

4.       โครงการ GAT - PAT

ม. 6 สายวิทย์-คณิต

พิจารณาจากคะแนน GAT – PAT และสอบสัมภาษณ์

พ.ย.

5.    โครงการปกติ

ม. 6 สายวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากผลการเรียน 5 เทอม

ม.ค. – ก.พ.

6.    โควตาโรงเรียนเครือข่าย

ม. 6 สายวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

โรงเรียนพิจารณาจากผลการเรียน5 เทอม และคัดเลือกมาให้

ม.ค. – ก.พ.

7.    Admission กลาง

ม. 6 สายวิทย์-คณิต

พิจารณาจากคะแนน O – NET และสอบสัมภาษณ์

พ.ค.

 

หมายเหตุ :  กำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

www.agro.kmutnb.ac.th หรือ www.admission.kmutnb.ac.th

สอบถามรายละเอียด  หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร    มจพ.ปราจีนบุรี  ได้ที่โทรศัพท์/โทรสาร 0-3721-7312 ,0-3721-7311  ศูนย์ประสานงานคณะอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ  โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3101

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี เดินหน้า Road Show หลักสูตรและการสมัครนักศึกษาปี’57

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก