ข่าวประชาสัมพันธ์

22 สิงหาคม 2557

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดโครงการ English Fun Fair

ด้วยภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดโครงการ English Fun Fair ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

กิจกรรม English Fun Fair ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

หอประชุมเบญจรัตน์

1. ตอบคำถามภาษาอังกฤษ

2. ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

3. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “English for Life – long Learning” โดย Mr. Adam Bradshaw

4. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “English for ASEAN” โดย ดร.สมิตา หมวดทอง (ครูนุ้ย)

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดโครงการ English Fun Fair

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก