ข่าวประชาสัมพันธ์

27 กุมภาพันธ์ 2555

คณะสถาปัตย์จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการสู่การจดสิทธิบัตร

อาจารย์สุเทพ  จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)   เปิดเผยถึงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการสู่การจดสิทธิบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. มีหัวข้อการสัมมนาดังนี้ “ผลงานสร้างสรรค์กับผลงานทางวิชาการ” วิทยากรโดย รศ.ดร.จิรวัฒน์ พีระสันต์ ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวรและ“ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ กับการจดสิทธิบัตร” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  เมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้คณาจารย์  นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ มีแนวทางในการสร้างผลงานและสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์งานวิชาการและนำไปสู่การจดสิทธิบัตร เพิ่มศักยภาพในระดับชั้นเรียนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประโยชน์  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมที่แสดงออกทางผลงานสร้างสรรค์ ด้านวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ   รวมถึงแนวทางด้านการสนับสนุนงบประมาณในการคิดค้นพัฒนา วิจัยต่อยอดจากผลงานที่ได้ทำขึ้น และตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคใหม่  โดยผลงานที่นำเสนอสามารถใช้เป็นแบบอย่าง   เกิดแนวคิดในการนำไปประยุกต์ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ในงาน Mix & Match INT.D & Cer.D Contest 2012 ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2555  พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ พร้อมผลงานนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบภายใน ที่นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่หลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคและการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ การประยุกต์ใช้วิชาการออกแบบที่เน้นการใช้งานในพื้นที่อย่างประหยัด ราคาถูก สามารถทำเองได้ ที่เน้นประโยชน์การใช้งาน เช่น ชุดเซรามิกส์บนโต๊ะอาหาร สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำแนวคิดใหม่ เครื่องประดับแฟชั่นกับงานเซรามิกส์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โต๊ะไม้ญี่ปุ่น โต๊ะอเนกประสงค์ภายใต้แนวคิดหลังน้ำลด  สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและสำรองที่นั่งฟรีได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 6506 หรืองานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2586-9010,0-2913-2615

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

คณะสถาปัตย์จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการสู่การจดสิทธิบัตร

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก