ข่าวประชาสัมพันธ์

29 ธันวาคม 2559

ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้า

ตามที่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ส่งบันทึกข้อความที่ อย. 713/2559 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ            เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการบำรุงรักษาสวิทซ์ใบมีด 69 kv (SW.6086NK) สายส่ง NKT 698 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่     3 มกราคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. นั้น  จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงต้องทำการปิดระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้

ระบบ

ปิด

เวลา

เปิด

เวลา

1.ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (MIS)

   -ระบบบัญชีเงินรายได้ (GL)

   -ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ (FAIS)

30 ธันวาคม 2559

16.00 น.

3 มกราคม 2560

19.00 น.

2.ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน         และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

30 ธันวาคม 2559

16.00 น.

4 มกราคม 2560

08.30 น.

3.ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

30 ธันวาคม 2559

16.00 น.

4 มกราคม 2560

08.30 น.

4.ระบบสารสนเทศเพื่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่

30 ธันวาคม 2559

16.00 น.

4 มกราคม 2560

08.30 น.

5.ระบบส่งเกรดและประเมินการสอนอาจารย์

30 ธันวาคม 2559

16.00 น.

4 มกราคม 2560

08.30 น.

6.ระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย (UPIS)

30 ธันวาคม 2559

16.00 น.

3 มกราคม 2560

19.00 น.

7.ระบบเว็บโฮสติ้งและเครื่องแม่ข่ายเสมือน

30 ธันวาคม 2559

16.00 น.

3 มกราคม 2560

19.00 น.

8.ระบบอินเทอร์เน็ต

2 มกราคม 2560

16.00 น.

เมื่อกระแสไฟฟ้าสามารถใช้งานได้

1 ชั่วโมง

 

9.ระบบ E-mail บุคลากรมหาวิทยาลัย

(@kmutnb.ac.th)

*ต้องทำการปิดก่อนระบบอินเทอร์เน็ต

2 มกราคม 2560

15.00 น.

เมื่อกระแสไฟฟ้าสามารถใช้งานได้

1 ชั่วโมง

 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้า

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก