ข่าวสมัครงาน

15 มีนาคม 2560

มจพ.ปราจีนบุรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลยที่ 1856 จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1856 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยาประยุกต์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือเทคโนโลยีการอาหาร

2.2 สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษา แผน ก และอยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่บรรจุ และต้องผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว

2.3 ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท แผน ก. และยังไม่ได้ศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม และระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

2.4 ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

2.5 ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษา

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

  

 

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7312 หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ 1035 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

มจพ.ปราจีนบุรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลยที่ 1856 จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก