ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2560

ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

 

          ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษยังคงเกาะติดกระแส  การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ของ มจพ.  สืบเนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์    ในสาขาวิชาต่างๆ   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งศาสตราจารย์  จำนวน  5 ราย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง  ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์   กุลธนปรีดา  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

          ข่าวฉบับนี้จะขอนำเรื่องราวของอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมๆ กับแง่คิดดีๆ ในการทำงานและบรรยากาศของการทำงานของแต่ละท่านที่มีภาระงาน ทั้งงานสอนและงานบริหารควบคู่ไปกับงานวิจัยที่มากมายในรั้ว มจพ.  มาฟังคำบอกเล่ากันเลยค่ะว่า ท่านได้ผ่านจุดยาก-ง่ายในการเตรียมตัว การวางแผน ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในวันนี้กันอย่างไร?

          ศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธ์ ทวนทอง  ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คนแรกของประเทศไทยในแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

          ศ.ดร. ปฏิพัทธ์ ทวนทอง เล่าให้ฟังว่า การทำงานวิจัยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเรียนในระดับปริญญาตรี ด้วยความที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และเริ่มทำวิจัยตั้งแต่เรียนในระดับปริญญาโท กอปรกับได้ทุนการศึกษาไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส  เมื่อจบการศึกษาและได้กลับมาทำงานที่ มจพ.  

ก็ยังคงทำงานวิจัยมาโดยตลอด และได้กระทำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลงานสะสมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้พัฒนางานวิจัยในศาสตร์และสาขาที่ทำงานให้สามารถขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า  “การทำงานวิจัยมีมานาน อยู่ในสายเลือดผมไปแล้ว” 

          แรงบันดาลใจที่ได้รับและทำให้ประสบความสำเร็จเป็นศาสตราจารย์  เมื่อจบระดับปริญญาเอก ได้วางแผนทำผลงานโดยได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล (ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมไทย – ฝรั่งเศส ต่อมาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.) ท่านผลักดันและกระตุ้นให้เริ่มต้นทำผลงานทางวิชาการ ใช้ระยะเวลาทำผลงานทางวิชาการที่เริ่มต้นจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์    และรองศาสตราจารย์ตามลำดับ  แต่การเสนอขอรองศาสตราจารย์ได้ยื่นขอเป็นกรณีพิเศษ  คือยื่นก่อนเวลาที่กำหนด   หากรอเวลาที่จะครบกำหนดอีก 3 ปี   เป็นเวลาที่ยาวนาน  กรณีการยื่นขอรองศาสตราจารย์ก่อนเวลา ผู้ขอหรืออาจารย์เองจะต้องมี Profile นำเสนอผลงานในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพมากพอควร และขณะยื่นขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ในปี พ.. 2555 ศ.ดร. ปฏิพัทธ์  ทวนทอง มีค่า h-index = 11  (ค่า h-index หมายถึงตัวชี้วัดมีผลงานตีพิมพ์และผลงานวิจัยถูกอ้างอิง  ค่ายิ่งมากยิ่งดี คือผลงานมากและการถูกอ้างอิงมาก ซึ่งในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคนที่จะยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมต้องมีค่า h-index มากกว่า 10)  ยิ่งกว่านั้น ศ.ดร. ปฏิพัทธ์ ทวนทอง มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการ อาทิ  ตัวกำเนิดพลังคือเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) และ Supercapacitor-Energy Storage เป็นต้น

          สิ่งที่ประทับใจในรั้ว มจพ. ด้วยความที่เป็นศิษย์เก่า และได้กลับมาทำงานที่ มจพ. จึงมีความผูกพันธ์ ประทับใจ เพราะเมื่ออยู่แล้วมีความสุข การทำงานก็มีความสุข  การที่จะคิดการทำงานใดๆ หรือทำผลงานตำแหน่งทางวิชาการ ย่อมมีความมุ่งมั่นโดยมีเป้าหมายเป็นทิศทางที่ชัดเจน 

          ข้อคิดดีๆ สำหรับบุคลากรที่คิดจะทำผลงานทางวิชาการ คือ “ความมุ่งมั่น ถ้ามี ก็จะทำสำเร็จ”

 

ขวัญฤทัย ข่าว /ประจักษ์เวช ภาพ


ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก