ข่าวสมัครงาน

15 มีนาคม 2560

มจพ.ปราจีนบุรี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1871และเลขที่ 1872 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1871

          - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท แผน ก. ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          - ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องสำเต็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่บรรจุ และต้องสอบผ่านหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์แล้ว

          - ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท แผน ก. และยังไม่ได้ศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม และระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

          - มีผลงานทางวิจัยในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในระดับชาติหรือนานาชาติ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          2.2 ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1872

          - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท แผน ก. ในสาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          - ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องสำเต็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่บรรจุ และต้องสอบผ่านหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์แล้ว

          - ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท แผน ก. และยังไม่ได้ศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม และระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

          - มีผลงานทางวิจัยในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในระดับชาติหรือนานาชาติ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกและปริญญาโทต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษา

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

  

 

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อาคารบริหาร ชั้น 2 กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7334, 0-3721-7300 ต่อ 6603, 6607 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560ในวันและเวลาราชการ

มจพ.ปราจีนบุรี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ 2 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก