ข่าวสมัครงาน

17 มีนาคม 2560

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลยที่ 1863 จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2.    คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังฤกษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

2.2  สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. และอยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่บรรจุและต้องสอบผ่านหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์แล้วในกรณีที่มีคุณวุฒิปริญญาโท แผน ก. และยังไม่ได้ศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม และระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 และจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

2.3  ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกจะต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษา

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 อาคาร 46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 3524 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลยที่ 1863 จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก