ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2560

ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง

สืบเนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์    ในสาขาวิชาต่างๆ   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งศาสตราจารย์  จำนวน  5 ราย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง  ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์   กุลธนปรีดา  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

            ข่าวฉบับนี้จะขอนำเรื่องราวของอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมๆ กับแง่คิดดีๆ ในการทำงานและบรรยากาศของการทำงานของแต่ละท่านที่มีภาระงาน ทั้งงานสอนและงานบริหารควบคู่ไปกับงานวิจัยที่มากมายในรั้ว มจพ.  มาฟังคำบอกเล่ากันเลยค่ะว่า ท่านได้ผ่านจุดยาก-ง่ายในการเตรียมตัว การวางแผน ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในวันนี้กันอย่างไร?

 ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง  ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คนแรกของประเทศไทยในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

         ศ.ดร. มนต์ชัย กล่าวว่า ทำงานด้านการบริหารใน มจพ. และมีความผูกพันธ์กว่า 30 ปี หลักการบริหารงานส่วนมาก มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการพัฒนาองค์กร  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือแม้แต่การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่จะครอบคลุมหลายๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ยังได้รับโอกาสจาก  มจพ.  ให้เป็นคนแรกของประเทศไทยที่เป็นผู้จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ต่อมาหลักสูตรนี้ ใช้ชื่อว่า “คอมพิวเตอร์ศึกษา” นำร่องก่อนมหาวิทยาลัยอื่นๆ สมัยนั้นสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ศึกษายังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนริเริ่ม ตรงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและประสบความสำเร็จ ได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาที่ให้ความสนใจในสาขาวิชาดังกล่าว และต่อมาก็เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง 

         แรงบันดาลใจที่ได้รับและทำให้ประสบความสำเร็จเป็นศาสตราจารย์ ได้วางแผนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ไว้แล้ว เพราะการทำงานไปด้วยในตำแหน่งบริหารและการทำวิจัย จริงๆ แล้ว สามารถเก็บสั่งสมวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะเริ่มต้นจากอะไร อาจารย์ทุกท่านทุกคนในมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้ตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูงทั้งนั้น เพราะเส้นทางเดิน หรือเวทีด้านวิชาการเปิดกว้าง ปัจจุบันมีเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ   (Conference  journal)  มากมายเพื่อเข้าสู่เป้าหมายได้โดยไม่ยากลำบาก  แต่โดยส่วนตัว ผมเชื่อว่ายังมีปัจจัยอยู่ 2 อย่าง คือ ปัจจัยที่มองเห็น และปัจจัยที่มองไม่เห็น ปัจจัยที่มองเห็น  คือ บทความวิชาการ Journal ประเภทต่างๆ ตำรา เอกสาร สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นได้โดยไม่ยาก และปัจจัยที่มองไม่เห็น ขึ้นอยู่กับ  บุญ  วาสนา  บารมี  เมื่อเป็นคนแรกที่เข้ามาจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภายใต้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพราะ มจพ. มีสาขาวิชานี้เป็นที่แรกของประเทศไทย จึงเป็นแรงจูงใจมากทีเดียวว่า เราต้องเป็นผู้ปักธงและวางแนวทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานี้ สามารถเป็นช่องทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ รวมถึงการทำวิจัยได้ถึงในระดับตำแหน่งศาสตราจารย์ได้ 

         สิ่งที่ประทับใจในรั้ว  มจพ. คือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน  และบุคคลสำคัญหลายท่าน ที่ช่วยผลักดันให้การสนับสนุนและอำนวยการ สร้างประโยชน์ให้เกิดโครงการหลายเรื่อง

         ข้อคิดดีๆ สำหรับบุคลากรที่คิดจะทำผลงานทางวิชาการ คือ ต้องมีความพยายาม ต้องศึกษา และอ่านให้มากโดยเฉพาะ “อาจารย์เป็น Pioneer ต้องอ่าน ต้องดู ต้องศึกษา

 

ขวัญฤทัย ข่าว /ประจักษ์เวช ภาพ

ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก