ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2560

ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

สืบเนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์    ในสาขาวิชาต่างๆ   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งศาสตราจารย์  จำนวน  5 ราย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง  ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์   กุลธนปรีดา  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

            ข่าวฉบับนี้จะขอนำเรื่องราวของอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมๆ กับแง่คิดดีๆ ในการทำงานและบรรยากาศของการทำงานของแต่ละท่านที่มีภาระงาน ทั้งงานสอนและงานบริหารควบคู่ไปกับงานวิจัยที่มากมายในรั้ว มจพ.  มาฟังคำบอกเล่ากันเลยค่ะว่า ท่านได้ผ่านจุดยาก-ง่ายในการเตรียมตัว การวางแผน ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในวันนี้กันอย่างไร?

 ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

         ศ.ดร. สุวัฒน์ กล่าวว่า ชีวิตการทำงานด้านบริหารและงานวิชาการมาพร้อมๆ กัน เมื่อมาเป็นอาจารย์สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งที่ตระหนักเสมอ คือ การทำงานที่ดีต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ต้องทำงานด้วยความตั้งใจและเตือนตัวเองเสมอว่า ต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ  ส่วนงานวิจัย ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน และต้องทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  สมัยนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้องหมั่นศึกษาว่าโลกก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากผู้ที่จะทำงานวิจัยต้องก้าวทันโลก รับรู้ข่าวสารและรู้ทันเหตุการณ์เสมอ  ต้องศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ  ส่วนงานวิจัยก็ศึกษาโดยเน้น “การควบคุมอัตโนมัติ” ในเรื่องของการค้นคิด ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวทางของการควบคุมแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น  ระหว่างทำงานวิจัยก็ศึกษา เพิ่มพูนความรู้จากการเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการในโอกาสต่าง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ อ่านผลงานวิจัยและมีโอกาสใด้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานของเราในเชิงการวิจัยพัฒนาไปได้มาก  และได้มีโอกาส review paper ของผู้เชี่ยวชาญอีกหลาย ๆ คน นี่คืออีกประเด็นที่ทำให้สามารถอยู่ในเวทีที่เรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกับชาวโลกได้   

แรงบันดาลใจที่ได้รับและทำให้ประสบความสำเร็จเป็นศาสตราจารย์  โดยส่วนตัวชอบทำงานวิจัยอยู่แล้ว  เมื่อเราตั้งเป้าแล้วว่าจะมาทางสายนี้ ก็ต้องอยากที่จะพัฒนาตัวเราเอง  ก้าวไปในตำแหน่งที่ดีที่สุด สำหรับตัวเรา ต้องทำด้วยใจ  อย่างต่อเนื่อง  และมีทิศทาง ตำแหน่งศาสตราจารย์เป็นตำแหน่งที่ทุกคนปรารถนา  ดังนั้นแรงบันดาลใจของผม คือ ตำแหน่งศาสตราจารย์  ที่ทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถยืนในจุดนี้ได้  และเป็นเกียรติของทางมหาวิทยาลัย  ของตัวเอง  และของครอบครัว

สิ่งที่ประทับใจในรั้ว  มจพ. คืออยู่กันอย่างเป็นครอบครัว และ มจพ. มีขนาดกำลังดี  ไม่เล็กหรือใหญ่มากจนเกินไป  ปัญหาที่ผมพบในสมัยก่อนในฐานะที่เป็นอาจารย์ตัวเล็ก ๆ บางอย่างการแก้ปัญหานั้นยาก แต่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านใน มจพ. ที่ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทำให้ผมมีความอบอุ่น และทำงานได้อย่างมีความสุข

ข้อคิดดีๆ สำหรับบุคลากรที่คิดจะทำผลงานทางวิชาการ “ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  อย่างตั้งใจ  และด้วยความรับผิดชอบ” เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมาถึงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ได้ คนเราอย่าหยุดยั้งเกี่ยวกับงานวิจัย และขอให้พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

ขวัญฤทัย ข่าว /ชัยอนันต์ ภาพ


ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก