ข่าวประชาสัมพันธ์

23 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

 

 

           มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง  ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

            1. รองศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555 

           2. รองศาสตราจารย์มนต์ชัย เทียนทอง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

          3. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ กุลธนปรีดา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 

          4. รองศาสตราจารย์พานิช วุฒิพฤกษ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

        5.  รองศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 5  สิงหาคม 2558

 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ


พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก