ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2560

ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

สืบเนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์    ในสาขาวิชาต่างๆ   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งศาสตราจารย์  จำนวน  5 ราย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง  ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์   กุลธนปรีดา  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

            ข่าวฉบับนี้จะขอนำเรื่องราวของอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมๆ กับแง่คิดดีๆ ในการทำงานและบรรยากาศของการทำงานของแต่ละท่านที่มีภาระงาน ทั้งงานสอนและงานบริหารควบคู่ไปกับงานวิจัยที่มากมายในรั้ว มจพ.  มาฟังคำบอกเล่ากันเลยค่ะว่า ท่านได้ผ่านจุดยาก-ง่ายในการเตรียมตัว การวางแผน ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในวันนี้กันอย่างไร?

 ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มจพ.   ตั้งแต่วันที่  20  กรกฎาคม  2558    ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

            ศ.ดร. พานิช   เล่าว่า เดิมได้ผ่านงานวิศวกรโยธาภาคสนามมาระยะหนึ่งและได้เริ่มมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) ด้วยคุณวุฒิระดับปริญญาโท แต่มีความคิดเสมอว่า    หากจะเป็นอาจารย์สอนหนังสือ   ในระดับมหาวิทยาลัยต้องเรียนให้สำเร็จระดับปริญญาเอก ประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้น ในปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มจพ. มีทุนให้ศึกษาต่อปริญญาเอกด้านวิศวกรรมปฐพี จึงมาสอบรับทุน และโอนย้ายจาก มจธ.ไปศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2543 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายไว้ว่า “จะทำตำแหน่งทางวิชาการ” เมื่อรับราชการได้ปีกว่าก็พร้อมที่จะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยรวมเอาอายุราชการที่เคยสอนที่ มจธ. มานับรวมด้วย เมื่อได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าอีก 3 ปีจะยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งก็สามารถทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยไม่ผิดเพี้ยน ดังนั้นหากมีเป้าหมายชัดเจนและลงมือทำทุกอย่างย่อมสำเร็จและอยู่ในวิสัยที่อาจารย์ทุกท่านทำได้  เนื่องจากการเป็นอาจารย์ ย่อมควบคู่ไปกับงานวิจัยอยู่แล้ว  และต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน อีกทั้งได้รับโอกาสดีได้เรียนในโรงเรียนที่ดี มหาวิทยาลัยที่ดี และสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัย อาจารย์เก่ง มีประสบการณ์  สามารถแนะนำและส่งเสริมได้เป็นอย่างดี 

แรงบันดาลใจที่ได้รับและทำให้ประสบความสำเร็จเป็นศาสตราจารย์  ในการทำงานวิจัยที่ผ่านมาที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับกำลังใจที่ดี  ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอบคุณท่านที่ปรึกษาอธิการบดี ขอบคุณคณบดี  หัวหน้าภาควิชา และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุน  มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการทำผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์ทุกคน การส่งเสริมของมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จได้ในวันนี้  สิ่งนี้เป็นความประทับใจและขอขอบคุณในไมตรีจิตของทุกท่านเป็นอย่างสูง   

สิ่งที่ประทับใจในรั้ว  มจพ. คือการมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมีน้ำใจไมตรี ภาควิชาครุศาสตร์โยธาทำงานกันด้วยความสุข ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทุกคน ทุกระดับ ต่างทำงานอย่างเกื้อกูลกัน ส่งเสริมกัน ทำให้มีความสุขในการทำงาน สามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างสม่ำเสมอ  การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นการช่วยส่งเสริมการทำงาน การทำงานใดก็ตามต้องมีคู่คิด เพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างคนเดียวได้ในโลกนี้  นักศึกษาก็นับว่ามีส่วนสำคัญเพราะการทำงานวิจัยเราต้องได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในทุกระดับ นักศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์โยธา มีความนอบน้อมถ่อมตน มีความเคารพยำเกรงต่อคณาจารย์ สามารถช่วยเหลือการทำวิจัยได้เป็นอย่างดี เพราะการทำวิจัยจะต้องมีทีมงานที่ดี นับตั้งแต่ อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดสู่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สู่ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามลำดับ

ข้อคิดสำหรับบุคลากรที่คิดจะทำผลงานทางวิชาการ การทำงานถ้าจะให้ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เราต้องมุ่งมั่นตั้งใจและต้องมีความสุขในสิ่งที่ทำ หากทำงานโดยปราศจากความสุข ผลงานก็จะออกมาไม่ดี ดังนั้นจึงต้องฝึกใจให้เป็นสุข แม้มีสิ่งที่ไม่ชอบใจบ้าง ก็ต้องละวางไปเพราะเราคงไม่สามารถชอบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ และพยายามปรับใจ ทำใจให้เป็นทุกข์น้อยที่สุดกับสิ่งรอบกาย สิ่งสำคัญที่สุดในการเข้าสู่ความสำเร็จไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม คือ “ความมุ่งมั่นพยายาม” สุภาษิตที่ยังคงใช้ได้และเป็นจริงเสมอคือ  “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”  ผมขอให้กำลังแก่อาจารย์ทุกคนที่กำลังทำผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์นั้นไม่ไกลเกินฝันและเป็นจริงได้เมื่อท่านพยายาม.....

 

ขวัญฤทัย ข่าว /ชัยอนันต์ ภาพ


ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก