ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2560

ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน

สืบเนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์    ในสาขาวิชาต่างๆ   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งศาสตราจารย์  จำนวน  5 ราย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง  ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์   กุลธนปรีดา  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

            ข่าวฉบับนี้จะขอนำเรื่องราวของอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมๆ กับแง่คิดดีๆ ในการทำงานและบรรยากาศของการทำงานของแต่ละท่านที่มีภาระงาน ทั้งงานสอนและงานบริหารควบคู่ไปกับงานวิจัยที่มากมายในรั้ว มจพ.  มาฟังคำบอกเล่ากันเลยค่ะว่า ท่านได้ผ่านจุดยาก-ง่ายในการเตรียมตัว การวางแผน ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในวันนี้กันอย่างไร?

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน มจพ. ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

ศ.ดร. สุชาติ กล่าว่า จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก ณ ประเทศเยอรมัน และ Habilitation (เทียบเท่าศาสตราจารย์) (Mechanical Engineering) Chemnitz University, GERMANY ภายหลังที่ศึกษาจบ ได้มีโอกาสไปทำ Post Doc อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  ทำให้ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ และได้ทำงานร่วมกับบริษัท Robert Bosch และ BMW  ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สัมผัสบรรยากาศการทำงานแบบเน้นๆ  แน่นอนเมื่อเข้าไปทำงานกับสถานที่ใหม่ๆ ผมจะมีคติอยู่ข้อหนึ่ง คือ พยามยามปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เข้ากับสังคม เมื่อเข้ามาใหม่ เราต้องเป็นคนเข้าไปหาผู้อื่นก่อนเสมอ เพื่อไปทำความรู้จักและแนะนำตนเอง  ต่อจากนั้นก็เข้ามาทำงานใน มจพ.  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. แห่งนี้ ได้เข้ามามีบทบาททั้งการเป็นอาจารย์สอน การบริหารจัดการองค์กรในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบในหลายส่วน อาทิ Guest Researcher at the Institute for Composite Materials, University of Kaiserslautern, GERMANY  ประสานงานหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ เป็นต้น

การบริหารของ มจพ.  มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งและสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี  นวัตกรรม และการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน   เป็นที่ยอมรับในระดับโลก  ตามอัตลักษณ์ “คิดเป็น ทำเป็น”  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส เพื่อให้มหาวิทยาลัยปลอดจากการทุจริต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  เช่นเดียวกับการต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้พึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้  ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเป็นผู้นำด้านงานวิจัย  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในทุกมิติ 

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการนั้น เริ่มตั้งแต่ที่เข้ามาทำงาน ที่ มจพ.  โดยเริ่มจากการเดินไปยังกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในขณะนั้น เพื่อขอรายละเอียดต่างๆ ว่า ต้องเตรียมการอะไร อย่างไรในการขอตำแหน่งทางวิชาการในประเทศไทย โดยศึกษาจาก  กพอ. 03  แล้วเริ่มจัดลำดับในการทำงานก่อน-หลัง ว่าจะเริ่มทำสิ่งใดก่อน ชนิดที่วางกางปฏิทินปักหมุดไว้ เมื่อได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ทิ้งระยะเวลาห่างสักพักหนึ่ง ก็ต่อด้วยตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ อีกทั้งเทียบเคียงกับผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาที่จะเสนอ เพื่อทำผลงานทางวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ และตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากล มีผู้อ่านจากทั่วโลกที่สามารถเข้าถึง มีมาตรฐาน ทั้งนี้มีผลงานด้านวิชาการและวิจัย อาทิ หนังสือ/ตำราที่แต่งและเรียบเรียง 5 เรื่อง ผลงานประชุมวิชาการ จำนวน 39 เรื่อง และผลงานวิจัยนานาชาติตีพิมพ์ใน  International  Journals จำนวน 58 เรื่อง งานบริการวิชาการให้กับสังคมจำนวน 12 เรื่อง และ 1 อนุสิทธิบัตร (Patent) 3 โครงการ รวมถึงรางวัลเกียรติยศระดับชาติ ที่ได้รับอีก 12 รางวัล   เนื่องจากมีผลงานตีพิมพ์ระดับสากลมาก  จึงขอผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่การเป็นรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ)    สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์    สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และศาสตราจารย์ในที่สุด   การทำงานวิจัยต้องเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสู่การเรียนการสอน   หัวข้อวิชาการที่สอนนักศึกษา หรือการนำเอาหัวข้องานวิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะมีความสอดคล้อง ตรง และตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายที่มาจากภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

แรงบันดาลใจที่ได้รับและทำให้ประสบความสำเร็จเป็นศาสตราจารย์  เกิดจากครั้งที่ได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศอยู่หลายปี เมื่อเรียนจบและกลับมาทำงานที่ประเทศไทยแล้ว  “ผมอยากถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากการไปศึกษาต่างประเทศ อยากมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ๆ” ผมอยากจะบอกว่า การเป็นอาจารย์แล้วทำตำแหน่งทางวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จากการที่เราเป็นอาจารย์ สอนหนังสือ ทำวิจัย  ทำงานบริหารงานอื่นๆ จึงเกิดแรงบันดาลใจ โดยมีแนวคิดว่า การคิดเชิงบวกจะช่วยกระตุ้นหลายๆสิ่ง อาทิ คิดในสิ่งที่ตนเองรักที่จะทำ  จะช่วยให้คิดขวนขวายเรียนรู้ พยายามอ่านบทความต่างประเทศมากๆ ทำงานวิจัยต่อเนื่อง เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความสนใจ มีความตั้งใจ มั่นคงที่เราจะต้องทำงาน การบริหารจัดการ การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน และ การสร้างเครือข่าย  ต้องสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนการจับทิศทางเอกลักษณ์ของงานวิจัยให้ได้และให้ทันแต่ละยุคแต่ละสมัย

ข้อคิดดีๆ สำหรับบุคลากรที่คิดจะทำผลงานทางวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการทำงานในชีวิตประจำวัน  เมื่อก้าวเข้ามาเป็นอาจารย์ ใน มจพ. ก็มีความผูกพันธ์กับการทำงาน  การวิจัยเพื่อเตรียมทำผลงาน หากนำสองสิ่งนี้มาปรับใช้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน จะเป็นเรื่องที่เข้ากันได้ สัมพันธ์กันและจะรู้สึกว่า “มันไม่ใช่ภาระแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้เลยทีเดียว” อีกประการหนึ่งอย่าให้มองความไม่พร้อมในการที่จะทำตำแหน่งทางวิชาการ “ให้มองและคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

จะทำให้เรารู้สึกอยากทำในสิ่งดี ๆ เพื่อให้มีเป้าหมายในการทำงาน รักงานที่ทำ จะทำให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงาน” ในชีวิตส่วนตัวทำให้เกิดความคิดและมีทัศนคติที่ดีในเชิงบวกจะสามารถปลุกพลังสร้างความสำเร็จได้ เรื่องราวและประสบการณ์ดีๆ ในชีวิตการทำงานด้านการสอนและวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางและวิธีการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนและถ่ายทอดให้กับบุคลากร และลูกศิษย์ได้ถือเป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในศาสตร์ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์แก่วงการการศึกษาของไทย พร้อมทั้งให้ข้อคิด แนะนำเทคนิคและวิธีการเพื่อการสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยตัวเอง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ จะต้อง “เป็นคนที่มีหัวใจรักการพัฒนาอยู่เสมอ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

 

ขวัญฤทัย ข่าว /ประจักษ์เวช ภาพ


ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก