ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2560

ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

 

 

     ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษยังคงเกาะติดกระแส การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ของ มจพ.  สืบเนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งศาสตราจารย์  จำนวน  8 ราย ท่านคือ 8 ปูชนียบุคคลของ มจพ. ประกอบด้วย  1)  ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ สาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 2)  ศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ์         อัครเอกฒาลิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 3)  ศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธ์ ทวนทอง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555  4)  ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย    เทียนทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 5) ศาสตราจารย์ ดร. ปิติ สุคนธสุขกุล         สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 6)  ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 7)  ศาสตราจารย์ ดร. พานิช วุฒิพฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 8)  ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ       เซี่ยงฉิน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย –เยอรมัน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และเพื่อเชิดชูเกียรติ  8 ปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ที่เป็นนักคิด นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ ได้สร้างคุณูปการในวงการศึกษาไทย ควรค่าแก่การสรรเสริญ "ปูชนียบุคคล"  เป็นผู้ปราดเปรื่องในเชิงแบบอย่างที่ดีงาม ผู้ควรค่าแก่การยกย่อง  เพราะนี่เป็นอาชีพของพระอริยบุคคล  เป็นอาชีพของปูชนียบุคคล  เป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า เพราะครูบาอาจารย์คือ ผู้สร้างโลก 

         ข่าวฉบับนี้จะขอนำเรื่องราวของอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมๆ กับแง่คิดดีๆ ในการทำงานและบรรยากาศของการทำงานของแต่ละท่านที่มีภาระงาน ทั้งงานสอนและงานบริหารควบคู่ไปกับงานวิจัยที่มากมายในรั้ว มจพ.  มาฟังคำบอกเล่ากันเลยค่ะว่า ท่านได้ผ่านจุดยาก-ง่ายในการเตรียมตัว การวางแผน ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในวันนี้กันอย่างไร?

ศ.ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คนแรกของประเทศไทยในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และเป็นศาสตราจารย์ คนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2537 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) สายสะพายสูงสุด 

ศ.ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ กล่าวว่า สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างท่อและประสาน ในสมัยที่มหาวิทยาลัย ยังมีสถานภาพเป็น วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ได้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทสยามกลการ จำกัด และ ห้าง บี-กริม แอนด์โก ซึ่งเป็นบริษัทของชาวเยอรมัน  

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Air Conditioning and Refrigeration Technology และระดับปริญญาโท สาขา Management  of  Vocational and Technical  Education จาก American Technological University และ Southwest Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources  Development) จาก Oklahoma State University ใช้เวลา 3 ปี 2 เดือน โดยได้รับทุนจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็นกรณีพิเศษ

ต่อมาได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องลาออกจากราชการ เป็นเวลา 3 ปี ให้ไปทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา ณ องค์การระหว่างประเทศ คือ องค์การโคลัมโบ (Colombo Plan Staff College for Technician Education : CPSC) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีสมาชิก 18 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยประจำการ ณ ประเทศสิงค์โปร์ 1 ปี 6 เดือน และประเทศฟิลิปปินส์ 1 ปี 6 เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2531 และกลับมาชดใช้ทุน ณ มจพ. และ ตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

ศ. ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ ท่านเป็นต้นแบบ “ครูช่าง” อย่างแท้จริง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ท่านเคยได้รับจากประสบการณ์ตรงในการทำงานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและองค์กรระหว่างประเทศ มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศ และท่านยังเป็นต้นแบบ “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่นำพา มจพ. ให้เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทั้งในระดับ ประเทศและในระดับนานาชาติ การันตรีได้จากรางวัลและผลงานที่ได้รับการยกย่องเป็นจำนวนมาก ท่านยังเป็นนักบริหารที่มีความเข้าใจและเข้าถึงบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 ข้อคิดดีๆ สำหรับบุคลากรที่คิดจะทำผลงานทางวิชาการ     การที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุดทางวิชาการนั้น “ การทำงานด้านวิชาการจะหยุดอยู่กับที่แค่รองศาสตราจารย์ไม่ได้ ต้องทำงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพยายาม อดทน มุ่งมั่น ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง และต้องมีสมาธิยาว การทำงานวิจัยและการเขียนตำราวิชาการ ต้องมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และสอดแทรกประสบการณ์การสอนของตนเองและข้อมูลเชิงประจักษ์จากต่างประเทศเข้าไปในผลงานวิชาการด้วย

ขวัญฤทัย ข่าว/ชัยอนันต์ ภาพ


ข่าวสัมภาษณ์ฉบับพิเศษ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก