ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา  อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ร่วมบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีในระดับสากลเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการอาชีวศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกันให้เป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ ซึ่งได้ร่วมกันมาตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2560 จากผลการดำเนินการ พบว่าความร่วมมือดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพของทั้งสองหน่วยงาน จึงเห็นควรตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อเนื่องอีก 3 ปี เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ซึ่งเป็นสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้สามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

พัทธนันท์/ข่าว     ชัยอนันต์/ภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก