ข่าวสมัครงาน

27 มีนาคม 2560

มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย) รหัส พษ 602 และ พษ 603 สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกำลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

2.1 คุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป (เพศชาย)

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองที่สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

  

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ห้องกองงาน วิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเอกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองเลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร 08-4541-1300 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก