ข่าวสมัครงาน

27 มีนาคม 2560

สถาบันสหกิจศึกษาฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา พษ 604 และ พษ 605

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา รหัส พษ 604 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พษ 605 สังกัดสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชการโสตทัศนศึกษา (ด้านถ่ายทำวีดิทัศน์และตัดต่อวีดิทัศน์)

     - ปริญญาตรีทางเทคโนโนลียีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     - มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้กล้องวีดิทัศน์ การออกแบบระบบการถ่ายทำในห้องสตูดิโอ การใช้อุปกรณ์ Switcher การตัดต่อวีดิทัศน์แบบ Multi Camera Editing การออกแบบและควบคุมการทำสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media)

2.2 ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

     - ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

  

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 2270 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

สถาบันสหกิจศึกษาฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา พษ 604 และ พษ 605

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก