ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มีนาคม 2560

นักศึกษา มจพ. แนะนำนวัตกรรมสีเขียวการผลิตฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลัง และเจลาตินแมงกะพรุน

ผลงานวิจัย  เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินแมงกะพรุน ด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน” ผลงานของนักศึกษา นางสาวอุบลพันธ์ รอดสุวรรณ์ และนางสาวพรจิตรา จันทร์เจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีอาจารย์ รศ.ดร. เบญจวรรณ  ธรรมธนารักษ์  รศ.ดร อรพิน เกิดชูชื่น และ รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การันตีรางวัลด้วยรางวัลชมเชย จากการประกวดเชิงแนวคิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัยนี้มีแนวคิดในการนำชิ้นส่วนของแมงกะพรุนที่ผ่านการตกแต่ง จากภาคอุตสาหกรรม หรือที่เหลือเศษดังกล่าว นำมาเป็นตัวตั้งต้นการผลิต โดยผ่านกระบวนการสกัด สามารถบริโภคได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชิ้นส่วนเศษ ๆ ของแมงกะพรุน ได้อย่างลงตัว ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำจำนวนมาก ในขั้นตอนกระบวนการแปรรูป ก่อให้เกิดวัสดุเศษเหลือจำนวนมาก  การนำวัสดุเศษเหลือมาสกัดและเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ สามารถเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค และใช้เป็นทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ เป็นกรรมวิธีสู่เทคโนโลยีสีเขียว (green technology) ผ่านการขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันแบบสกรูเดี่ยว ทำให้ประหยัดทรัพยากรและพลังงานหลายต่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปแมงกะพรุน และพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินแมงกะพรุนสู่เทคโนโลยีสีเขียว
(
green technology) ที่สามารถบริโภคได้และย่อยสลายทางชีวภาพ

ลักษณะเด่นของงานวิจัย การออกแบบและพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินแมงกะพรุน ใช้กรรมวิธีการผลิตฟิล์มบริโภคได้ (edible film) สู่เทคโนโลยีสีเขียว (green technology)   จากแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินแมงกะพรุนชนิดเอ  (type A)  โดยใช้ซอร์บิทอลเป็นพลาสติ-

ไซเซอร์ ให้คุณสมบัติในการเกาะตัวและให้ความยืดหยุ่นกับแผ่นฟิล์ม ทนต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ผ่านการขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันแบบสกรูเดี่ยว ในอุตสาหกรรมอาหารกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน (extrusion) สามารถช่วยในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม ลดปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ช่วยลดขั้นตอนการผลิต ทำให้ประหยัดทรัพยากร     แรงงานคนและค่าใช้จ่าย  เนื่องจากเอ็กซ์ทรูชันมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมาก  บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากฟิล์มแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินแมงกะพรุนยังเป็นแหล่งของโปรตีนเจลาตินให้คุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภค และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับวัสดุเศษเหลือจากแมงกะพรุน โดยใช้เป็นบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่าย ทั้งยังสามารถขึ้นรูปแผ่นฟิล์มได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของแผ่นฟิล์มได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์จากกรรมวิธีการผลิตฟิล์มบริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินแมงกะพรุน สามารถนำมาต่อยอดอุตสาหกรรม ที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่สามารถบริโภค และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ฟิล์มที่ได้มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ สารระเหย และสามารถปิดผนึกเป็นถุงหรือบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยความร้อนโดยมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นต่ำ เช่น ผงปรุงรสต่างๆ ช่วยยืดอายุของ

การขึ้นรูปแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินแมงกะพรุนด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน
ในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ผลงานของนักศึกษาชิ้นนี้  สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มบริโภคได้และปรับสภาวะการผลิตให้แผ่นฟิล์มมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันจึงสามารถใช้ในการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อให้ได้ผลผลิตที่หลากหลาย และช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่าของวัตถุดิบเศษเหลือจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม รวมทั้งยังให้คุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนเจลาตินที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินจากแมงกะพรุน   นับว่าเป็นนวัตกรรมสีเขียวอีกก้าวของการพัฒนาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย เพราะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแต่ละประเภทให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ให้มูลค่ามากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียว (
green technology) ในการผลิตและขึ้นรูปแผ่นฟิล์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้คุณค่าต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง

            สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4705, 4702

 

ขวัญฤทัย  ข่าว-ภาพถ่าย

 

นักศึกษา มจพ. แนะนำนวัตกรรมสีเขียวการผลิตฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลัง และเจลาตินแมงกะพรุน

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก