ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มกราคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017

วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2017  Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 ( PACCON 2017 ) ภายใต้หัวข้อ "Green Convergence on Chemical Frontiers” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว ว่าที่นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ปี 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ รองศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการได้เข้ามานำเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสมาคมเคมีฯ ที่ว่า นำความรู้เคมีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาคมที่ดีขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านเคมีและผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาในระดับประเทศและมีส่วนร่วมงานวิชาการในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้การประชุมวิชาการ PACCON 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) และจะมีพิธีมอบรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2559 หรือ CST Award และในงานยังได้รับเกียรติจากผู้ได้รับรางวัล ทั้งหมด 7 ท่าน 7 ประเภทรางวัล และทุกท่านจะได้มาร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

 

รุ่งนภา/ข่าว : สมเกษ /ถ่ายภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก