ข่าวประชาสัมพันธ์

3 กรกฏาคม 2560

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017: KMUTNB 4.0

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017: KMUTNB 4.0

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าส่วนงาน (คณะ/สำนัก)  ซึ่งจะได้แนวทางการปฎิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปปรับใช้ในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง โดยให้นำเสนอส่วนงานละ 2 เรื่องในขอบข่ายองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) ด้านการบริการวิชาการ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ โดยจัดส่งผลงานเป็นองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที Show & Share จำนวน 1 เรื่อง และองค์ความรู้เพื่อนำแสดงที่บอร์ดนิทรรศการ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีผู้ได้รับรางวัลผู้ชนะการประกวดจากหลายๆ หน่วยงาน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่ Facebook KM ZONE Kmutnb หรือติดต่อกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1190 งาน KM Sharing Day 2017 จัดขึ้น ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

พัทธนันท์/ข่าว 

ชัยอนันต์,สมเกษ/ภาพ

 

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017: KMUTNB 4.0

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก