ข่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน 2560

มจพ. ร่วมปลูกต้นไม้และจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

มจพ. ร่วมปลูกต้นไม้และจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day ) เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดโลก ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากร มจพ. ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรและร่วมมือกันลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลััยร่วมกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรียาธร ณ บริเวณพระบรมราชานุเสารีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทั้งนี้ มีการแจกพันธ์ต้นไม้แก่บุคลากรที่ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยรักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Green Kmutnb เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก มาใช้ถุงผ้าแทน ลดพลังที่จะทำให้เกิดโลกร้อนจากการย่อยสลาย ร่วมกันรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติก  ให้นำแก้วมาเอง ลดการใช้กล่องโฟม การใช้จักรยานปั่นภายในมหาวิทยาลัยเป็นต้น ณ อาคารเอนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560


ข้อมูลข่าวและที่มา 

เขียนข่าว : พัทธนันท์ กิ่งกาญจนวงศ์ 

ช่างภาพ  : สมเกษ  จันทร์นาม

บรรณาธิการ : รุ่งนภา  ยุทดร

มจพ. ร่วมปลูกต้นไม้และจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก