ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2560

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์   ดร. วิไล รังสาดทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

พัทธนันท์/ข่าว  

สมเกษ/ภาพ

รุ่งนภา/บรรณาธิการ

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก