ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มิถุนายน 2560

มจพ. ร่วมงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ FIAC 2017

มจพ. ร่วมงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ

The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ “The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)” ภายใต้หัวข้อ Innovation Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society โดยมี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) สภาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมกับในงานมี  ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) ขึ้นกล่าวรายงาน  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน  รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “An example of HMK Rama 9s SEP: Royal Food Processing Factory Project for Rural Development” และ  รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

ในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เพื่อมานำเสนองานวิจัยและบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560

ศศิกานต์/ข่าว

สมเกษ/ภาพ

พัทธนันท์/upload

 

 

มจพ. ร่วมงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ FIAC 2017

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก