ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฏาคม 2560

สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัด Big Cleaning Day

สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัด Big Cleaning Day

ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน Big Cleaning Day  ของสำนักงานอธิการบดี  โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ของสำนักงานอธิการบดีร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ในสถานที่ทำงานของตนเองและบริเวณรอบๆ หน่วยงาน รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้หน่วยงานมีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการทำงาน คุณภาพของงานดีขึ้น  เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ.

รุ่งนภา/ข่าว  สมเกษ, อัมพร/ภาพ

สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัด Big Cleaning Day

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก