ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กรกฏาคม 2560

นักศึกษา มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TOY arch 2017 AWARD

นักศึกษา มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TOY arch 2017 AWARD

นายสิรภพ  พูลศรี นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล TOY arch 2017 AWARD : THE WINNER OF CREATIVITY PRIZE จากโครงการ 9... เฟรม-แฝง แห่งเกาะรัตนโกสินทร์  (KOH RATTAKOSIN WITH THE 9 LATENT SPACES) โดยมีอาจารย์ฐิฎิมา  อัมพวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ การประกวด TOY arch 2017 AWARD หรือการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งปี 2017 จัดโดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย รางวัล THE WINNER OF CREATIVITY PRIZE ตัดสินจากกรรมการ 8 ท่าน จาก 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นรางวัลที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสาขาวิชาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้  แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จนได้รับรางวัลระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนายสิรภพ  พูลศรี ที่นำชื่อเสียงมาสู่ มจพ. เป็นอย่างยิ่ง

 

 

รุ่งนภา/ข่าว

อ.ฐิฎิมา/ภาพ

นักศึกษา มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TOY arch 2017 AWARD

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก