ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กรกฏาคม 2560

มจพ. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาและสร้างสรรค์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ จากนวัตกรรมและผลงานรางวัลต่างๆ อาทิ แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก 7 สมัย นวัตกรรมยางพารา นวัตกรรมสารดับกลิ่นฯลฯ และเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษาของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว มจพ.  ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลและมีส่วนในการขับเคลื่อนโมเดลไทยแลนด์ 4.0 จึงจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายพิเศษในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

           ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091

พัทธนันท์/ข่าว

มจพ. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก