ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฏาคม 2560

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาและดูงาน

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการต่างๆ    โดยมี รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำชมคณะฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง“การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

ประจักษ์เวช/ข่าว-ภาพ

พัทธนันท์/upload

 

 

 

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก