ข่าวประชาสัมพันธ์

11 เมษายน 2560

#STOPHECRASH หยุดการชน ร่วมขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัย: เสาหลักที่ 3 ยานยนต์ปลอดภัย

 

#STOPHECRASH หยุดการชน ร่วมขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัย: เสาหลักที่ 3 ยานยนต์ปลอดภัย  

 

เปนความรวมมือของทุกภาคสวน นําโดย Global NCAP ซึ่งเปนองคกรการกุศลที่ไดรับรางวัลชนะเลิศทางดานความปลอดภัย ทางถนนสากล เพื่อรณรงคใหมีการนําเทคโนโลยีความปลอดภัย ทางถนนที่มีอยูไปใชในยานยนต


ในการสนับสนุนเปาหมายของ UN และทศวรรษแหงความปลอดภัย- ทางถนน #หยุดการชน จะเนนเพื่อสงเสริมระบบความปลอดภัยหลักที่มี การพิสูจนในระดับสากลและมีประสิทธิภาพจริง ไดแก  

- การควบคุมเสถียรภาพอิเล็คโทรนิก (ESC)

- การเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)

- การปองกันลอล็อคในรถจักรยานยนต (ABS)

- การเตือนวัตถุในตําแหนงจุดบอด (BSD)  

 

วันที่: 12-13 พฤษภาคม 2017

สถานที่: สนามแขงรถปทุมธานี สปด เวย

กิจกรรมพิเศษ: การทดสอบการชนรถจักรยานยนต

 

#STOPHECRASH หยุดการชน ร่วมขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัย: เสาหลักที่ 3 ยานยนต์ปลอดภัย

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก