ข่าวประชาสัมพันธ์

10 เมษายน 2560

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  มีรายชื่อนักศึกษาดังนี้

ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 3 คน 

1.  นางสาวอภิศรา        กันทะเสน         รหัสนักศึกษา 5802041420239         

2.  นางสาวศุภกานต์      ชูดำ               รหัสนักศึกษา 5802041420212

3.  นายสุพร               หุ่นภู               รหัสนักศึกษา 5802041410136

โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

6. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. คณะศึกษาศาสตริ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวน 2 คน ดังนี้

1.  อ.ดร.กฤช              สินธนะกุล

2.  ผศ.ดร.จิรพันธุ์         ศรีสมพันธุ์

การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา 

 

พัทธนันท์/ข่าว  ประจักษ์เวช/ภาพ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก