ข่าวประชาสัมพันธ์

11 เมษายน 2560

มจพ. จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 32 ไร่เศษ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจ” เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของช่างฝีมือ ช่างเทคนิค วิศวกร และนักบริหารจัดการอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตาม Roadmap ของรัฐบาล

         การจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจ” ดังกล่าว อยู่ในบริเวณใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพียง 17 กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่กว่า 32 ไร่นั้น  ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัยจากรัฐบาลและบางส่วนจากกลุ่มบริษัทของประเทศเยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส ไทยและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย  โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินรายได้จำนวน 3 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การฝึกอบรมที่จะนำมาติดตั้งในราวเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยขณะนี้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การฝึกบางส่วนได้รับบริจาคมาจาก ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณบัณฑิต ศิริตันหยง รองประธานสภาวัฒนธรรม ไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจะเก็บรักษาไว้ที่ มจพ.กรุงเทพฯก่อนย้ายมาติดตั้งที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจ ณ จังหวัดระยอง 

นอกจากนี้ อธิการบดี มจพ. ยังกล่าวว่า มีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและกลุ่มบริษัทของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอีกหลายแห่งที่ยินดีจะมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีด้าน Digital Factory ให้กับช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และวิศวกรของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง  ซึ่งอธิการบดี มจพ. มองว่าควรจะจัดอบรมให้ครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล

         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้ (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (2) ศูนย์พัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (3) ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ (4) ศูนย์พัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์ฝึกอบรมฯ แห่งนี้จะสอดรับกับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างรอบด้านเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรม พร้อมเป็นต้นแบบแห่ง
อนาคตด้วยการวิจัยและพัฒนาในหัวข้อต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
4.0 อย่างแท้จริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มจพ. จะเริ่มโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบ เพื่อการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 โดยเริ่มต้นการสร้างเป็นโรงงานการผลิตช่วงล่างยานยนต์ไฟฟ้า
อธิการบดี มจพ. กล่าว

         ทั้งนี้ มจพ. ยังคงเน้นการสร้างความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงในการผลิตวิศวกร นักวิทยาศาสตร์และครูช่าง หลักสูตรการฝึกอบรมระดับเบื้องต้นโดยใช้การเรียนการสอนแบบ STEM & E (Science Technology Engineering Mathematics and English) หรือการบูรณาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษเทคนิคเข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและใช้วิธีการเรียนแบบ Project – based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง อันเป็นคุณลักษณะสำคัญสำหรับกำลังแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21
หรือใช้แนวทาง
Constructionism ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้และยังมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะฝีมือในระดับต่างๆตามความต้องการของ
กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ศูนย์ฝึกอบรมฯ มจพ. แห่งนี้จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขยายผลจากการดำเนินงานวิจัยเพื่อรองรับการต่อยอดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย มจพ.ทั้ง 3 วิทยาเขต  ด้วยศักยภาพของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนจากรัฐบาลและภาคเอกชน

 

ขวัญฤทัย ข่าว


มจพ. จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก