ข่าวประชาสัมพันธ์

11 เมษายน 2560

TGGS จัดโครงการการจัดการความรู้เรื่อง “Publication : To do & Not to do”

 

รศ. ดร. เอกชัย จันทสาโร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทยเยอรมัน (TGGS)  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดการความรู้เรื่อง “Publication : To do & Not to do” ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจงานวิจัยและบริการวิชาการ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้ารับฟังกว่า 60 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ห้องประชุม TGGS Conference Room ชั้น 3 อาคาร TGGS 

ขวัญฤทัย ข่าว/ภคสมณฑ์ ถ่ายภาพ

TGGS จัดโครงการการจัดการความรู้เรื่อง “Publication : To do & Not to do”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก