ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2560

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะด้าน Digital Literacy ของนักศึกษา

ศูนย์รับรองสรรถนะบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ มจพ. ได้เชิญ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการทดสอบสมรรถนะของบุคลากรและนักศึกษาในมาตราฐานสมรรถนะผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติเซี่ยงฉิน อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริปัฐช์ บุญครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

 

นงลักษณ์/ข่าว  พัทธนันท์/upload

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะด้าน Digital Literacy ของนักศึกษา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก