ข่าวสมัครงาน

16 พฤษภาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 116 จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 116 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2.    คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร จะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุมดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3.    คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก ทางวิศวกรรมการผลิต

- สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

- มีผลงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต หากเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัย ISI หรือ SCOPUS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- มีสิทธิบัตร หรือคำยื่นขอสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม

- มีความรู้ด้านเครื่องมือกลและสามารถบูรณะปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือกลได้

- มีความรู้ด้าน Internet of thing ในระดับจัดทำ smart factory พร้อมระบบควบคุมทางไกล

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

 

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 8116 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 116 จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก