ข่าวสมัครงาน

16 พฤษภาคม 2560

มจพ. ระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 161, 162 จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 161 และตำแหน่งเลขที่ 162 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

1.    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2.    คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1  ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เทียบเท่า จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสต์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตรสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2  มีประสบการณ์การสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติ หรือฝึกอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3  มีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรืองานวิจัยภายใต้วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.4  ผู้สมัครต้องเตรียมตัวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

-       ให้ผู้สมัครเตรียมการสอนเพื่อสาธิตการสอนในวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า

-       นำเสนอหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว ที่เคยทำในช่วงศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการสาธิตการสอนและการเสนอหัวข้อวิจัย โดยใช้เวลาในการบรรยาย 20 นาที

2.5 ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

 

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

 

 

  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ศูนย์ประสานงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 1145 และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทร 062-328-9727ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

มจพ. ระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 161, 162 จำนวน 2 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก