ข่าวประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2560

อธิการบดี มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการแพทย์และ สจล.

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแบบไตรภาคี  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ มจพ. และ สจล. ร่วมพัฒนาเครื่องลดการบวมของแขนหลังการรักษามะเร็งเต้านม เพื่อลดการนำเข้าเครื่องมือราคาสูงจากต่างประเทศ และพัฒนา Mobile Application สำหรับลดภาวะข้อไหล่ติดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เป็นการต่อยอดผลงานของสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประเภท นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของความร่วมมือไตรภาคีที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

พัทธนันท์/ข่าว    สมเกษ/ภาพ

อธิการบดี มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการแพทย์และ สจล.

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก