ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2560

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน  2558 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560

พัทธนันท์/ข่าว   

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก